OutputableInterface

OutputableInterface

Methods

getOutput

OutputableInterface::getOutput( )